Deprecated: Return type of Illuminate\Container\Container::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/container/Container.php on line 1159

Deprecated: Return type of Illuminate\Container\Container::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/container/Container.php on line 1170

Deprecated: Return type of Illuminate\Container\Container::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/container/Container.php on line 1182

Deprecated: Return type of Illuminate\Container\Container::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/container/Container.php on line 1195

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Fluent::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Fluent.php on line 95

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Fluent::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Fluent.php on line 106

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Fluent::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Fluent.php on line 118

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Fluent::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Fluent.php on line 129

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Fluent::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Fluent.php on line 73

Deprecated: Return type of Illuminate\Database\Eloquent\Model::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/database/Eloquent/Model.php on line 1300

Deprecated: Return type of Illuminate\Database\Eloquent\Model::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/database/Eloquent/Model.php on line 1311

Deprecated: Return type of Illuminate\Database\Eloquent\Model::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/database/Eloquent/Model.php on line 1323

Deprecated: Return type of Illuminate\Database\Eloquent\Model::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/database/Eloquent/Model.php on line 1334

Deprecated: Return type of Illuminate\Database\Eloquent\Model::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/database/Eloquent/Model.php on line 927

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1550

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1561

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1573

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1588

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1529

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1508

Deprecated: Return type of Illuminate\Support\Collection::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/Collection.php on line 1477

Deprecated: Creation of dynamic property Jenssegers\Blade\Blade::$viewPaths is deprecated in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/jenssegers/blade/src/Blade.php on line 36

Deprecated: Creation of dynamic property Jenssegers\Blade\Blade::$cachePath is deprecated in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/jenssegers/blade/src/Blade.php on line 37

Deprecated: Return type of Illuminate\View\View::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/view/View.php on line 303

Deprecated: Return type of Illuminate\View\View::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/view/View.php on line 314

Deprecated: Return type of Illuminate\View\View::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/view/View.php on line 326

Deprecated: Return type of Illuminate\View\View::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/view/View.php on line 337
Algemene voorwaarden
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.bymigo.nl/vendor/illuminate/support/helpers.php on line 547

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden By Migo interieurstyling

Artikel 1 Algemeen

    1. Definities:

A. By Migo interieurstyling: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71451293 gevestigd aan Ruinerbrink 11, 7812 RA Emmen

B. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met by Migo interieurstyling te Emmen een overeenkomst sluit;

C. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en by Migo interieurstyling te Emmen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met by Migo interieurstyling te Emmen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing by Migo interieurstyling te Emmen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking ven de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
By Migo interieurstyling te Emmen draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd
3.1. De door by Migo interieurstyling te Emmen opgegeven levertijden zijn niet als fatale te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van by Migo interieurstyling te Emmen een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van eigen bedrijf (ingeval van rechtspersoon) en in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon) Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn voor particulieren in euro’s en inclusief B.T.W.  en voor zakelijke markt exclusief B.T.W.
5.2. In de algemene zin opgegeven prijzen( zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen kunnen door by Migo interieurstyling te Emmen ten allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door by Migo interieurstyling op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer de opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van by Migo interieurstyling te Emmen op de opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van by Migo interieurstyling te Emmen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. By Migo interieurstyling te Emmen kan niet instaan voor volledige en juistheid van de geleverde informatie en documenten. By Migo interieurstyling te Emmen is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door by Migo interieurstyling  te Emmen geleverde diensten.
7.2. By Migo interieurstyling te Emmen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. By Migo interieurstyling te Emmen biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. In geval van bemiddeling bij aankopen. Is by Migo interieurstyling te Emmen nimmer aansprakelijk voor kwaliteit en levertijden van de door de opdrachtgever aangekochte artikelen
7.4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan by Migo interieurstyling te Emmen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan by Migo interieurstyling te Emmen worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is by Migo interieurstyling te Emmen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indiende voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan by Migo interieurstyling te Emmen zijn verstrekt, heeft by Migo interieurstyling te Emmen het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.5. By Migo interieurstyling te Emmen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat by Migo interieurstyling is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor by Migo interieurstyling te Emmen kenbaar behoorde te zijn.
7.6. By Migo interieurstyling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
7.7. Indien by Migo interieurstyling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van ) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.8 Alle aanspraken jegens by Migo interieurstyling die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij by Migo interieurstyling te Emmen zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht
8.1. In geval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk wordt by Migo interieurstyling te Emmen ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar by Migo interieurstyling te Emmen geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aam by Migo interieurstyling te Emmen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal by Migo interieurstyling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog te verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door by Migo interieurstyling te Emmen worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. By Migo interieurstyling te Emmen zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10
10.1. By Migo interieurstyling is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is by Migo interieurstyling te Emmen gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. By Migo interieurstyling te Emmen is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt , behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift by Migo interieurstyling te Emmen tot mededeling verplicht.
10.4. By Migo interieurstyling heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer zijn verstreken nadat by Migo interieurstyling te Emmen de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechts verhouding tussen opdrachtgever en by Migo interieurstyling te Emmen is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11
11.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van Meubels en/of accessoires van by Migo interieurstyling te Emmen voor juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2. De nutsvoorzieningen, te weten, gas water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door by Migo interieurstyling gebruikt kunnen worden.
11.3. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.